Małżeństwo


W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy spełnić następujące warunki:
Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Należy przynieść:

Metryki chrztu nie starsze niż 3 miesiące (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią). W tych metrykach powinna znaleźć się adnotacja o przyjętym sakramencie bierzmowania (gdyby był brak tej adnotacji należy przynieść inny dokument stwierdzający przyjęcie tego sakramentu).

Dowody osobiste.

Świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i średniej, bądź zawodowej.

Świadectwa ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.

Trzy egzemplarze zaświadczeń
z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy narzeczeni chcą zawrzeć ślub kościelny ze skutkami cywilno – prawnymi, tzw. ślub konkordatowy).

Gdy kontrakt cywilny został już zawart wcześniej – świadectwo ślubu cywilnego wydane przez Urząd Stanu Cywilnego.

Dane personalne świadków (imię, nazwisko i adres). Świadkowie ślubu muszą mieć ukończony 18 rok życia.

W przypadku nieletnich narzeczonych, rodzice osoby nieletniej wyrażają pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego.

W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię,
w której odbył się pogrzeb małżonka.

W przypadku, jeśli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii, zgodę proboszcza jednej ze stron (obojętnie której) na zawarcie sakramentu poza parafią ze wskazaniem naszej parafii.
Datę i godzinę ślubu można ustalić już na ok. rok wcześniej przez zgłoszenie się do kancelarii parafialnej. Przez telefon nie ma możliwości załatwienia tej sprawy.

Reklamy